Msza święta

PORZĄDEK W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO

 • dni powszednie: 7.00, 18.00,
 • niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci i rodziców), 12.30, 18.00 (z udziałem młodzieży),
 • w niedziele dodatkowa msza św. o godz. 11.00 dla przedszkolaków i ich rodziców (oprócz świąt, dni wolnych, ferii i wakacji).

PORZĄDEK PODCZAS WAKACJI (lipiec, sierpień)

 • dni powszednie: 7.00, 18.00,
 • niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 19.30,

PORZĄDEK ŚWIĄTECZNY

 • Ofiarowanie Pańskie – 2 lutego – 7.00, 10.00, 18.00,
 • Środa Popielcowa – 7.00, 10.00, 18.00, 19.30,
 • Dzień Zaduszny – 2 listopada – 7.00, 18.00,

STAŁE TERMINY

 • 17 każdego miesiąca, o godz. 18.00 – Msza św. w intencji kanonizacji mariańskich błogosławionych: abpa. Jerzego Matulewicza – odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów, ks. Antoniego Leszczewicza i ks. Jerzego Kaszyry – męczenników z Rosicy,
 • I czwartek miesiąca – Msza św. w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, 
 • Msza św. zbiorowa za zmarłych – każdy poniedziałek o godz. 18.00.

Co to jest Msza święta
Msza – podstawowy obrzęd liturgiczny. Podczas Mszy św. uobecniana jest w sposób sakramentalny ofiara krzyżowa Jezusa Chrystusa. Msza święta jest przede wszystkim bezkrwawą ofiarą Kościoła składaną Bogu, przez którą udzielane są wiernym zasługi ofiary krzyżowej.

Pochodzenie słowa
Słowo msza pochodzi ze zwrotu kończącego obrzęd ite, missa est, czyli skończone, rozsyłam Was. Podobnie w języku angielskim Mass i niemieckim die Messe.

Ustanowienie mszy
Według Tradycji Eucharystia została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy spożytej z Apostołami w Wielki Czwartek. W trakcie wieczerzy Chrystus łamał i rozdawał chleb ze słowami “Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” (Mt 26,26). Po wieczerzy podał Apostołom kielich wypełniony winem ze słowami “Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,27-28). Równoległe opisy ustanowienia Eucharystii znajdują się w pozostałych Ewangeliach synoptycznych (Mk 14,22-24; Łk 22,19-20) oraz w 1 Kor 11, 24-26.
Chrystus ustanawiając mszę powołał się wprost na przykład najwyższego kapłana Melchizedeka, który wg Księgi Rodzaju był królem Salem i przywitał Abrama chlebem i winem. Ponieważ z psalmu 110 wynika, że Mesjasz będzie kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka, ustanowienie Eucharystii jest wypełnieniem przepowiedni mesjańskiej.
W języku Biblii ciało i krew oznacza człowieka (jak w Mt 16, 17; 1 Kor 15, 50; Ekl 18, 30). Rozdzielenie ciała i krwi oznacza symbolicznie śmierć. Dlatego też chleb i wino są osobno konsekrowane i zmieniają się sakramentalnie w ciało i krew Chrystusa, który mówił o sobie, że Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem (Jn 6, 55).

Części mszy
Obrzędy wstępne
Obejmują przygotowanie do sprawowania Liturgii Słowa i Eucharystii. W dni powszednie, w czasie Wielkiego Postu oraz podczas mszy żałobnych opuszcza się śpiew Gloria. Części obrzędów wstępnych:
Śpiew na wejście
Pozdrowienie ołtarza
Znak krzyża
Pozdrowienie ludu
Akt pokuty
Kyrie (Panie zmiłuj się nad nami)
w niedziele (poza Wielkim Postem i Adwentem) oraz w święta Gloria (Chwała na wysokości Bogu)
Kolekta

Liturgia słowa
Tradycyjnie zwana Mszą Katechumenów, jako że w starożytności w obrzędach chrześcijańskich aż do kazania mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Głównymi elementami liturgii słowa są czytania Pisma Świętego (według OWMR będące najważniejszym elementem liturgii) oraz Credo. Czytania mogą być zakończone Homilią (tzw. kazaniem lub listem pasterskim). Liturgię słowa kończy modlitwa powszechna. W tygodniu lekcje czytane są ze Starego Testamentu, a ewangelia z Nowego, śpiewany jest psalm responsoryjny, w niedziele jedno czytanie jest ze Starego, a drugie z Nowego Testamentu, psalm responsoryjny i ewangelia. Części Liturgii słowa:
Pierwsze czytanie
Psalm responsoryjny
Drugie czytanie
ew. sekwencja
Aklamacja i Werset przed Ewangelią
Czytanie Ewangelii
Homilia
Credo
Modlitwa powszechna

Liturgia eucharystyczna
Dawniej zwana Mszą wiernych – po kazaniu ostiariusz wypraszał wszystkich nieochrzczonych z kościoła. Przez wielu uznawana za najważniejszą część mszy świętej. Obejmuje głównie przygotowanie darów ofiarnych, Modlitwę eucharystyczną i Obrzędy Komunii. Części Liturgii Eucharystycznej:
Przygotowanie darów ofiarnych
Okadzenie darów (stosowane zwykle w czasie uroczystości)
Lavabo (obmycie rąk)
Modlitwa nad darami
Modlitwa eucharystyczna
Dialog przed prefacją
Prefacja
Sanctus (Święty, święty)
Wspomnienie tajemnicy dnia (w niedziele i niektóre święta i uroczystości )
Epikleza
Konsekracja
Aklamacja po przeistoczeniu
Anamneza
Modlitwa ofiarnicza
Epikleza komunijna
Modlitwy wstawiennicze za Kościół, za żyjących i zmarłych
Doksologia końcowa
Obrzędy komunijne
Wezwania do Modlitwy Pańskiej
Ojcze Nasz
Embolizm
Znak pokoju
śpiew Agnus Dei (Baranku Boży), podczas którego odbywa się łamanie chleba i obrzęd zmieszania postaci eucharystycznych
Komunia święta
Dziękczynienie po Komunii
Modlitwa po Komunii

Obrzędy zakończenia
Publiczną celebrę kończy oficjalnie według ogólnego zwyczaju błogosławieństwo i rozesłanie wiernych. Przed rozesłaniem podawane są ogłoszenia o następnych obchodach liturgicznych i inne informacje związane z życiem parafii. Jeśli bezpośrednio potem ma miejsce inny obrzęd liturgiczny (pogrzeb, wystawienie, procesja), to błogosławieństwo i rozesłanie następują dopiero na końcu ostatniego obrzędu.