Parafiada siatkarska 2019

PARAFIADA SIATKARSKA

Regulamin

Termin rozgrywek: 2 czerwca 2019 r. godz. 9.30.-21.00

Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Chodźki 15

Termin zgłoszeń: 25 maja 2019 r.

Organizator:                                                                                                                    

Parafialny Klub Sportowy Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
w Lublinie

Współorganizator:                                                                                                           

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie                                            Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie

I. Cele imprezy

 • promocja zdrowego stylu życia zgodnego z filozofią chrześcijańską
 • integracja środowiska chrześcijańskiego poprzez sport
 • popularyzacja piłki siatkowej w społeczeństwie

II. Obowiązki organizatorów

 1. Organizator rozgrywek, to osoby odpowiedzialne za ich prawidłowy przebieg zawodów, pełniące swoje funkcje społecznie.
 2. Organizator może korzystać z pomocy osób trzecich, według zasad określonych przez Organizatora oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Do obowiązków Organizatora należy:
 • opracowanie regulaminu i systemu rozgrywek
 • rozpowszechnienie informacji o zawodach w parafiach Dekanatu Lubelskiego
  i poprzez media społecznościowe
 • zapewnienie pomieszczeń do gry i pomocniczych oraz przygotowanie boisk do meczów
 • zapewnienie sędziów posiadających stosowne uprawnienia  PZPS
 • prowadzenie dokumentacji rozgrywek
 • przygotowanie i przekazywanie aktualnych wyników i informacji uczestnikom zawodów oraz innym zainteresowanym rozgrywkami instytucjom i osobom
 • sankcjonowanie zespołów i ich członków za łamanie regulaminu zawodów
  i niestosowne zachowanie
 • zapewnienie nagród zespołowych i indywidualnych dla zwycięzców turnieju
 • prezentacja wyników turnieju w mediach społecznościowych. 

III. Zasady ogólne uczestnictwa

 1. W turnieju biorą udział zespoły, które zgłoszą się w ustalonym czasie do Organizatora, spełniają ustalenia co do składu osobowego i wniosły opłatę wpisową przed przystąpieniem do gry
 2. W turnieju weźmie udział maksymalnie 16 drużyn (optymalnie 8-12). Kwalifikowane będą w pierwszej kolejności zespoły reprezentujące swoje parafie.
 3. Lista zespołów oraz terminarz meczów przedstawione zostaną przez Organizatora
  w dn. 26 maja 2019 r.
 4. W zespole powinno znaleźć się co najmniej 6 zawodników. Większa liczba zawodników
  w zespole jest dopuszczalna, należy jednak liczyć się z tym, że w razie zdobycia jednego
  z pierwszych 3 miejsc nagroda dla zespołu obejmie tylko 8 nagród indywidualnych.
 5. Przed przystąpieniem rozgrywek kapitan zespołu przedstawia Organizatorowi listę swoich zawodników wraz z ich deklaracjami o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach.
 6. W turnieju mogą brać osoby od 15 roku życia wzwyż, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W trakcie gry wymagana jest obecność co najmniej 2 kobiet na boisku. Ze względu na to, że turniej ma charakter amatorski, nie mogą brać w nim udziału mężczyźni startujący w rozgrywkach PZPS od 3 ligi wzwyż i kobiety od 2 ligi wzwyż. Zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.
 7. Przed przystąpieniem do rozgrywek należy wnieść opłatę wpisową w wysokości 60 złotych. Fundusze te pozwolą na zapewnienie odpowiedniego poziomu sędziowania zawodów.
 8. Organizator zapewnia doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW/OC, a zawodnicy mogą ubezpieczyć się indywidualnie.
 9. Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach, poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
 10. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
 11. Zawodnicy niepełnoletni powinni posiadać pisemną zgodę swoich opiekunów prawnych na udział w zawodach i przedstawić ją Organizatorowi.
 12. Zalecane jest, aby zawodnicy jednego zespołu występowali w jednolitych strojach sportowych. Nie ma obowiązku, aby stroje zawierały numery zawodników.
 13. Przed każdym meczem kapitan zespołu w obecności sędziego ma prawo do sprawdzenia uprawnienia do gry zawodnika(-czki) zespołu przeciwnego. Dokumentem uprawniającym do udziału w mistrzostwach jest wpis na liście zgłoszenia drużyny do mistrzostw. Brak wpisu powoduje zakaz gry zawodnika w meczu.
 14. W razie konieczności uzupełnienia zespołu o dodatkowego zawodnika w trakcie turnieju, kapitan zespołu ma obowiązek uzupełnić skład drużyny w liście zgłoszeniowej najpóźniej
  do dziesięciu minut przed rozpoczęciem swojego kolejnego meczu.
 15. Do zawodów nie mogą być dopuszczeni zawodnicy znajdujący się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 16. Podczas rozgrywania meczów wszyscy zawodnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń Organizatorów lub ich przedstawicieli.

IV. System rozgrywek i przepisy szczegółowe udziału w turnieju

 1. System i terminarz rozgrywek ustalony będzie po ustaleniu ilości zgłoszonych zespołów. Drużyny zostaną o tym poinformowane z tygodniowym wyprzedzeniem. Zalecane jest, aby drużyna stawiała się na hali pół godziny przed planowanym rozpoczęciem meczu celem rozgrzewki.
 2. Mecze odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS do 2 wygranych setów do 25 pkt (tie-break do 15) z przewagą dwóch punktów. Przy małej ilości zgłoszeń ilość rozgrywanych setów może ulec zmianie.
 3. Punktacja w rozgrywkach:
 • mecz wygrany 2:0 (3:0 lub 3:1) to 3 pkt,
 • mecz wygrany 2:1 (3:2) to 2 pkt,
 • mecz przegrany 1:2 (2:3) to 1 pkt,
 • mecz przegrany 0:2 (0:3 lub 1:3) to 0 pkt,
 1. O kolejności miejsc decyduje:
 • liczba zwycięstw,
 • większa ilość zdobytych dużych punktów,
 • lepszy stosunek setów wygranych do przegranych,
 • lepszy stosunek punktów wygranych do przegranych,
 • wyniki bezpośrednich spotkań.
 1. W trakcie meczu na boisku znajdować musi się co najmniej 5 osób. W przypadku dekompletacji drużyny przed zakończeniem meczu, mecz jest przerywany i weryfikowany jako walkower dla przeciwnika, z zachowaniem dotychczasowej zdobytej liczby małych punktów.
 2. Ze względu na uczestnictwo w turnieju osób obu płci wysokość siatki wynosić będzie 2,35 m.

V. Odpowiedzialność i sankcje dyscyplinarne.

 1. Walkower (2:0; (25:0, 25:0) lub 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)) będzie przyznawany, jeżeli dany zespół:
 • nie stawi się na boisku o godzinie rozpoczęcia spotkania wyznaczonej przez Organizatora,
 • zgłosi się do meczu z mniejszą liczbą zawodników niż sześciu,
 • wzbrania się grać pod kierunkiem sędziego wyznaczonego przez Organizatora,
 • zejdzie z boiska lub zdekompletuje się przed końcem spotkania,
 • wystąpi z nieuprawnionym zawodnikiem w składzie.
 1. Zespół może być ukarany przez Organizatora poprzez utratę punktów, wykluczenie zawodnika lub całego zespołu z turnieju za:
 • złamanie całkowitego zakazu spożywania alkoholu i palenia tytoniu w obiekcie,
  w którym będą rozgrywane zawody zarówno przez zawodników, jak i sympatyków drużyny.
 • użytkowanie obiektu i sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • ubliżanie innym zawodnikom, sędziom, organizatorom, kibicom, sympatykom oraz osobom im towarzyszącym.
 1. Wszelkie szkody wyrządzone na mieniu bądź osobom podczas rozgrywek pokrywają bezpośrednio sprawcy.
 2. Za rzeczy pozostawiane przez uczestników w szatniach i innych pomieszczeniach w czasie rozgrywek Organizator nie odpowiada.

VI. Pozostałe wymogi regulaminowe

 1. W kontaktach z Organizatorem i sędziami reprezentantem zespołu grającego
  w mistrzostwach jest kapitan zespołu bądź kierownik zgłoszony przed rozgrywkami. W trakcie turnieju może nastąpić zmiana kapitana.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników, imion i nazwisk oraz wizerunków uczestników rozgrywek, w celu promowania turnieju.
 3. W przypadku wycofania się lub dyskwalifikacji zespołu, zespołowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty wpisowej.
 4. Zgłoszenie zespołów do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje tylko Organizatorom.
 6. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator. 

VII. Sprawy organizacyjne:

 1. Kontakt z Organizatorami:

2. Organizator zapewnia co najmniej 9 litrów wody mineralnej na zespół i informacje, w jaki sposób zamówić sobie posiłek na teren hali sportowej.