Odnowa w Duchu Świętym

STUDNIA JAKUBA ZAPRASZA

 • Na spotkania wspólnoty w każdą środę. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 18.00. po której prowadzimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem wraz  z odczytywaniem intencji składanych przez wiernych do koszyczka przed Mszą. Po Mszy modlimy się wspólnie w kaplicy domu parafialnego (przejście przez zakrystię).
 • Diakonia Muzyczna spotyka się w każdy wtorek o godz. 17.30.
 • Uwielbienie – I niedziela miesiąca.
 • Agapa – II niedziela miesiąca.

Co to jest modlitwa wstawiennicza?

Jezus pragnie naszej wiary i prostego zaufania. Dziś trudno jest wierzyć bez kalkulacji i podbiec do Jezusa z wiara kobiety cierpiącej na krwotok…

„Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości” (Mk 5, 27-29)

A Ty jak się czujesz? Może potrzebujesz dotknięcia Jezusa?

Modlitwa wstawiennicza jest to szczególna modlitwa za daną osobę, w czasie której Bóg często daje swoje słowa i natchnienie Ducha Św. Modlimy się o uzdrowienie duchowe, fizyczne, o łaskę uwolnienia od zła, które niszczy i rujnuje życie.  W czasie modlitwy wstawienniczej Jezus bardzo osobiście przychodzi z pomocą. To On uzdrawia i sprawia, że odzyskujemy radość, sens i pełnię życia, pokój i miłość.

Modlitwa wstawiennicza jest darem Ducha św. Jest to modlitwa o charakterze prośby, w której grupka osób wstawia się do Boga za inne osoby. Modlitwa ta jest służbą pośredniczenia w imieniu kogoś innego. Jest to najbardziej bezinteresowna modlitwa prośby. Celem głównym modlitwy wstawienniczej jest oddanie chwały Bogu oraz zbawienie człowieka.

Jezus jest tym, który uzdrawia i to do Niego przychodzisz prosić o uzdrowienie. Modlitwa wstawiennicza nie wiąże się z żadnymi magicznymi mocami, którymi skutkiem jest spełnienie próśb i życzeń.

To czas łask i zachęcamy Ciebie do wiary w to, że Jezus jest pośród nas, działa i chce abyś był zdrowy na duchu i ciele. Jej skutkiem nie tylko jest uzdrowienie fizyczne czy psychiczne, ale przede wszystkim głęboka przemiana serca, odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się ku Bogu czyli nawrócenie.

Jeśli czujesz, że Twoje życie nie jest do końca takie, jakie być powinno, jeżeli są sprawy, które Cię od lat męczą, jeżeli czujesz, że nie umiesz żyć pełnią życia i szczęścia, nie przeżywasz swojej wiary z entuzjazmem – może właśnie Ciebie Jezus zaprasza na tę wyjątkową modlitwę?

***

Trochę historii

Na początku XX wieku w kościołach protestanckich dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60 zaowocowało powstaniem w Kościele katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej.

Klasyczny ruch zielonoświątkowy zapoczątkował kaznodzieja metodystyczny. Dowodził on, że istnieją dwa chrzty: z wody – na odpuszczenie grzechów, oraz w Duchu, któremu towarzyszyć musi koniecznie dar języków (Kościół katolicki naucza w tej kwestii inaczej). Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym było niejednokrotnie ośmieszane. Sprawiło to, że zaczęły powstawać kościoły zielonoświątkowe, grupujące ludzi otwartych na nadzwyczajne działanie Ducha Świętego, odcinających się jednak od innych, nie charyzmatycznych kościołów.

Kościół katolicki nie mógł pozostać wobec tego obojętny. Owocem poważnej dyskusji teologicznej dotyczącej charyzmatów było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium zapisu o tym, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask (charyzmatów) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła.

Pierwszym spektakularnym doświadczeniem wylania Ducha Świętego były wydarzenia z 17-19 lutego 1967, w których uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Duquesne w Stanach Zjednoczonych. W czasie spotkań mających na celu rozważanie Pisma Świętego i wspólna modlitwę, przy udziale przedstawicieli braci odłączonych, pierwsi katolicy przeżyli chrzest w Duchu Świętym i modlitwę w językach. Od czasu swych początków ruch charyzmatyczny rozrósł się, okrzepł i stał się zjawiskiem zaakceptowanym przez Kościół katolicki.

Rozwój w Polsce

W latach 70 kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza granicami naszego kraju. Doświadczenie to postanowili oni przenieść na grunt polski. W roku 1976 zaczęły powstawać pierwsze grupy modlitewne.

Pierwsze zetknięcie się z ruchem Odnowy przeżył ks. Płonka z diecezji bielsko-żywieckiej w 1975 r. W tym samym roku ks. Marian Piątkowski z Poznania był uczestnikiem kongresu charyzmatycznego w Rzymie, gdzie doświadczył chrztu w Duchu Świętym i zapragnął tym doświadczeniem dzielić się z innymi po powrocie do kraju. Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym stawało się coraz powszechniejsze w kolejnych miastach Polski. W ten sposób powstawały pierwsze grupy modlitewne próbujące znaleźć swe miejsce w Kościele.

Nowym elementem w naszym kraju był I Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie w 1983 r. Pierwszy raz spotkali się wtedy wszyscy zaangażowanie w ten ruch. Nie bez powodu jako miejsce Kongresu wybrano Jasną Górę – dom Maryi. To Ona, jak rozeznano przed Kongresem, miała upraszać u Boga moc dla wspólnego spotkania oraz moc dla dania światu świadectwa o zwycięstwie i miłości Boga wypływających z Krzyża.

Przesłaniem Kongresu była zachęta do czynienia z ziemi miejsca chwały Boga poprzez modlitwę uwielbienia, tworzenie jak największej liczby grup modlitewnych i wspólnot stanowiących źródła nowego stylu życia, a także trwanie w jedności z hierarchicznym Kościołem. Umocnieniem na tej drodze miało być zawierzenie Maryi Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. W 1986 roku powtórnie na Jasnej Górze zgromadzili się na czuwaniu członkowie grup modlitewnych z całej Polski. Tym razem zespół rozeznania modlący się o to spotkanie zrozumiał, że Bóg dopominał się o dogłębne nawrócenie i taką przemianę serc ludzi tam obecnych, aby stali się oni dla całego kraju zaczynem odnowy w wierze, miłości i w jedności. W szczególny sposób Bóg podkreślał konieczność dawania świadectwa w miejscach odczuwalnego działania zła i braku nadziei. Ponownie też wskazał na potrzebę oddania się Maryi i trwania w jedności z całym Kościołem.

W roku 1992 zorganizowano ogólnopolskie czuwanie w Częstochowie, które łączyło się z siedmiotygodniowym seminarium Odnowy . Głównym przesłaniem tego czuwania była modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, najpierw animatorów, a potem wszystkich przybyłych na plac przed Wałami Jasnej Góry. Wyjątkowe znaczenie dla nadchodzących lat miały proroctwa padające w czasie wspólnej modlitwy. Mówiły one o konieczności przeprowadzania seminariów Odnowy i o potrzebie organizowania dużych spotkań jako podstawowych formach ewangelizacji. Ponadto zapowiadały powstanie silnych ośrodków ewangelizacji i formacji w kilku miastach Polski oraz o organizowaniu Mszy Świętych z modlitwą o uzdrowienie.

Idea Odnowy

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicka Odnową Charyzmatyczna, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie również te same cele”

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i na świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwu – trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Maja one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga, słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele.

Charyzmaty (gr. Charyzma – dar łaski) – nadnaturalne dary Ducha Świętego, udzielane różnym osobom dla budowania całęj wspólnoty. Do charyzmatów zalicza się m.in. tzw. dary epifanijne, czyli nadzwyczajne:

Dar języków (glosolalia) pojawiający się często w modlitwie jednoczesnej uczestników. Mimo spontanicznego charakteru modlitwy, ma ona przebieg pełen pokoju i harmonii. Wyraża się przez bezpojęciową ekspresje słowną płynącą z ust uczestników spotkania, choć niejednokrotnie zdarzały się przypadki modlitwy w językach w sensie filologicznym;

Dar tłumaczenia języków – łączy się z darem języków, polega na wyjaśnianiu treści usłyszanego przed chwilą przesłania w językach;

Dar proroctwa – nie polega na przepowiadaniu przyszłości (choć nieraz i tak się zdarza), lecz na przemawianiu w imieniu Boga z przesłaniem zachęty lub napomnienia skierowanym do uczestników spotkania. Często słowa prorockie wypowiedziane na spotkaniu modlitewnym przemawiają ze szczególna mocą do zebranych objawiając im prawdę o sobie;

Dar rozeznania duchowego – pozwala na bieżąco weryfikować prawdziwość innych charyzmatów, a także badać poruszenia duchowe ludzi;

Dar uzdrawiania – czyli dar modlitwy o duchowe, psychiczne i fizyczne zdrowie osoby proszącej o to Boga. Znaki cudownych uzdrowień potwierdzają prawdziwość przepowiadanej ewangelii o Jezusie.

Chrzest w Duchu Świętym odbywa się zwykle podczas modlitwy całej wspólnoty z nałożeniem rak na człowieka, który prosi o to. Często taką modlitwę poprzedza kilkutygodniowe seminarium życia w Duchu. Polega ono na codziennym, samodzielnym rozważaniu Słowa Bożego, słuchaniu konferencji oraz na dzieleniu się swoimi doświadczeniami z modlitwy w małych grupach. Seminarium życia w Duchu to Podstawowa forma ewangelizacji proponowana przez ruch Odnowy w Duchu Świętym. Prowadzi do nawrócenia się od grzechu, przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia, a następnie do przyjęcia charyzmatów, otrzymywanych po to, by służyć innym.

W naszej parafii

W naszej parafii spotkania grupy pod wezwaniem “Studnia Jakuba” odbywają się w każdą środę po Mszy św. wieczornej w górnej kaplicy. Jesteśmy jedną grupą liczącą ok. 12-14 osób. Każde spotkanie to uwielbienie Boga poprzez Jezusa i Ducha Świętego, dziękczynienie i prośby. Wszystko to przeplatane jest piosenkami i modlitwą w językach. Raz w miesiącu jest odprawiana Msza św. typowa dla Odnowy, gdzie modlimy się z uniesionymi rękami i (bywa też) tańcami. Całym sobą chcemy oddać radość, którą czujemy z bliskości Ducha Św.

Jeżeli ktoś prosi o szczególną modlitwę w jakiejś sprawie, członkowie wspólnoty lub specjalna grupa, prowadzą tzw. modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk. Doświadczenie pokazuje, że modlitwa taka jest bardzo owocna, pomaga w przełamaniu wielu oporów przed Bogiem. Czasem też jej skutkiem jest uzdrowienie fizyczne.

/Opracowanie wg strony internetowej: odnowa.org – Ewa Klann/

 

61 odpowiedzi na „Odnowa w Duchu Świętym

 1. Marcin pisze:

  Proszę o modlitwę wstawiennicza i opiekę po dwóch operacjach serca :i cudowne wyłudzenie że spiaczki

 2. Anna pisze:

  O łaskę nawrócenia dla Hazal, dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu, zerwania relacji z niewłaściwym człowiekiem oraz światło Ducha Świętego.

 3. Laura pisze:

  Proszę o modlitwę za ks. Grzegorza, który odszedł z kapłaństwa o łaskę powrotu jeśli jest to zgodne z wolą Bożą i dar głębokiej wiary dla niego.

 4. Urszula pisze:

  Proszę o modlitwę za Malwinę z Jastrzębia-Zdroju lat 32, która jest uzależniona od alkoholu oraz o nawrócenie i łaskę wiary.

 5. Marta pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę prosząc o Łaskę uzdrowienia mamy z choroby nowotworowej. Bóg zapłać, dziękujemy.

 6. Ala pisze:

  W intencjach o chrzest w duchu świętym dla mnie, o zaplecze finansowe i zdrowotne, o miłość i przyjaźń, o bezpieczeństwo, w intencji Pani Alfredy w jej trudnych sprawach finansowych i sądowych.

 7. zatroskana pisze:

  Prosze o modlitwe w intencji szybkiego powrotu małoletnich dzieci do mamy Joanny

 8. Joanna pisze:

  Joanna-proszę o modlitwę w intecji spokoju mojej duszy,bezgranicznego zaufania Jezusowi w rozwiązaniu problemów i o poczucie bliskości w Duchu Świętym.Dziękuje Maryji że wysłuchuje moich próśb-Pani Najukochañsza

  • Teresa pisze:

   Proszę o modlitwę o cud uzdrowienia wnuka Oskara. Jest po przeszczepie szpiku
   Babcia Teresa Jezu proszę uzdrow Amen Amen Wdzięczna za pomoc w modlitwie Teresa

  • Terresa.Bijak pisze:

   Jezu proszę obmyj nas Najdroższa Krwią!!!
   Proszę o modlitwę o Cud uzdrowienia wnuka Oskara
   Amen!!!
   Teresa

 9. Paweł pisze:

  o stałą pracę i Boże Miłosierdzie dla Pawła.

 10. Dorota pisze:

  Błagam o modlitwę, o uratowanie mojej rodziny, o uwolnienie mojego męża Wojciecha z nałogu alkoholizmu, a mnie i córkę z wszelkich lęków. Bóg zapłać.

 11. Krzysztof i Renata pisze:

  Bardzo prosimy o modlitwę za nasze dzieci Rafała (19 lat) i Natalkę (13 lat). Rafał ma Zespół Aspergera i od 6 lat choruje na depresję. Natalka również od 3 lat choruje na depresję. Obydwoje odwrócili się od Pana Boga, choroba uniemożliwia im naukę w szkole i rozwój talentów chociaż są bardzo zdolne. Leczenie nie przynosi widocznych rezultatów. Ich cierpienie bardzo nas rodziców boli i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Prosimy o modlitwę w ich intencji, o nawrócenie, Dary Ducha Świętego, uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie oraz błogosławione pełne miłości, wiary, nadziei życie w Bożym Pokoju.
  Prosimy również o wsparcie modlitewne dla nas rodziców w tej sytuacji brakujących już nam sił.
  Szczęść Boże,
  Renata i Krzysztof

 12. Bożena pisze:

  W intencji uwolnienia od nałogów, uzdrowienie serca i duszy dla Bożeny, Marcina i Karoliny

 13. Ania pisze:

  Proszę o modlitwę za moją mamę Marię, która choruje na raka krwi. Proszę o wstawiennictwo u Pana za jej zdrowie. Chwala Tobie Panie na wieki wieków. Amen.

 14. ja pisze:

  Proszę o modlitwę o uzdrowienie pewnego człowieka,który czyni wielkie zło, nastawił rodzinę przeciwko mnie i manipuluje swoim chorym bratem.

 15. Czcicielka pisze:

  Proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej Józefa oraz z powikłań pooperacyjnych,aby jak najszybciej odzyskał siły i zaczął normalnie funkcjonować, a także o to,aby nie dał sobą manipulować bratu i rodzinie.

 16. Iwona pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę za moją rodzinę: uzdrowienie wewnętrzne męża i otwarcie na łaskę, zdrowie dla synka i uleczenie ran duchowych, o uzdrowienie wewnętrzne dla mnie i o złamanie przekleństw, złorzeczeń i czarów, o światło Ducha Świętego. Boże wybacz tym którzy nam źle życzą, zazdroszczą, nienawidzą, pomóż im przemienić serca. Jezu ufam Tobie, upadam, pomóż wstać.

 17. marter pisze:

  Proszę o cud uzdrowienia dla mojego ciężko chorego brata Jarosława, kuzyna Krzysztofa, Filipa. Panie Jezu ześlij proszę łaski Ducha Świętego .

 18. Grzegorz pisze:

  bardzo prosze o modlitwe o uwolnienie dla mnie z sidel szatanskich o łaski i błogosławienstwo Boze dla mnie i calej mojej rodziny Bog zaplac Grzegorz

 19. Agnieszka pisze:

  Proszę o modlitwę wstawienniczą o czystość, przemianę serca, o światło Ducha Św. co dalej zrobić ze swoim życiem, o nadzieję.

 20. Jarek pisze:

  Bardzo dziękuję Bogu za uzdrowienie mnie z choroby afektywnej dwubiegunowej, za odzyskanie pokoju w sercu. Proszę o modlitwę w intencji odnalezienia przeze mnie życiowego powołania. Jeśli to jest zgodne z wolą Bożą proszę o łaskę bycia mężem i ojcem.

 21. PAULINA pisze:

  O miłość odwzajemnioną dla Bogdana, aby znalazł dobrą żonę, z którą będzie mógł stworzyć szczęśliwą rodzinę.

 22. Michał pisze:

  Proszę o uzdrowienie z nowotworu złośliwego i ciężkiego zapalenia
  płuc dla Jana.

 23. Dawid pisze:

  Drodzy Przyjaciele w Bogu,
  Jeśli mógłbym bardzo bym chciał Was poprosić o modlitwę za mnie o uzdrowienie duchowe i fizyczne, o błogosławieństwo oraz o miłość mojego życia.
  Kocham Pana, Bóg zapłać, Dawid

 24. Magda pisze:

  Bardzo proszę o wstawiennictwo modlitewne w intencji sprzedaży działki. Niestety od dłuższego czasu nie udaje mi się jej sprzedać a jestem w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
  Pozdrawiam serdecznie.
  Z Panem Bogiem

 25. Jakub Hałas pisze:

  Proszę o modlitwę, żebym się wyleczył z łysienia plackowatego, jąkania, fobii społecznej oraz żebym wyszedł z wiecznej samotności , żeby ludzie przestali mnie dyskryminować i żebym zaczął wreszcie żyć a nie tylko wegetować. Mam 37 lat i mam zmarnowane i totalnie przegrane życie z powodu wrodzonej niepełnosprawności i doświadczone krzywdy przez wielu ludzi (w tym przez własną rodzinę).

 26. Bożena pisze:

  W intencji złamania przekleństwa w życiu Marcina i jego rodziny a także w rodzinie Ratajczak.

 27. Anna pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji mojego małego synka Jasia, o łaskę zdrowia dla niego.

 28. piotr w pisze:

  kochani, błagam was pomóżcie mi, wierzę że możecie mi pomoc, dopiero wziąłem ślub, mam wspaniałą, dobrą i kochającą żonę, cudowne dzieci i firmę, ktora kosztuje mnie zdrowie i wielki stres. Grożą mi poważne konsekwencje za źle złożone zeznanie podatkowe z więzieniem włącznie. Mam 32 lata, nie wytrzymał bym tam 1 dnia. Błagam kochani. Odmawiam nowennę pompejańską w tej intencji. Błagam, z większą ilością osob może ubłagamy niebo, proszę was gorąco.

  zrozpaczony Piotr

 29. Magdalena pisze:

  Szczęść Boże
  proszę o modlitwy – o uwolnienie z okultyzmu, Boże błogosławieństwo, uzdrowienie psychiczne, duchowe i fizyczne, nawrócenie i zbawienie, pelnienie woli Bożej i Ducha św., złamanie przekleństw, radość, zaleczenie ran całej przeszłości, uzdrowienie mojej teraźniejszości i przyszłości, dobrego, katolickiego, porządnego męża, stałą i dobrą pracę. Za przodków o zbawienie.
  Bóg zapłać.
  Magdalena

 30. Monika pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji mojej Mamy- Marianny, o łaskę uzdrowienia dla Niej.

 31. katarzyna pisze:

  Proszę o modlitwę za syna Piotra, o nawrócenie, wyrwanie z nałogów i rozeznanie powołania

 32. Mariola pisze:

  Proszę o cud pomocy i szczególnej Łaski Bożej w sprawie Bogu wiadomej.

 33. Danka pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę, łaskę zdrowia i szybkie wyjście z choroby nerwowej. Serdeczne Bóg zapłać prosiła Danka

 34. Jarek pisze:

  Bardzo proszę o uzdrowienie mnie z choroby afektywnej dwubiegunowej oraz o odnalezienie przeze mnie mojego powołania życiowego

 35. Jarek pisze:

  Chciałbym prosić o modlitwe wstawienniczą w intencji uzdrowienia mnie z choroby afektywnej dwubiegunowej i o odnalezienie mojego powołania

  • EwaK pisze:

   Proszę o kontakt tel. 502023076

  • Jarek pisze:

   Bardzo dziękuje za modlitwę wstawienniczą. Dziękuje za życzliwe i miłe podejście. Po modlitwie przestałem chrapać, rano budzę się wypoczęty mam więcej siły. Czekam na ujawnienie się kolejnych łask.

   Bogu niech będą dzięki

 36. Paweł pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego, ale szczególnie mojej zony i córeczki. Proszę także o modlitwę za mnie aby Bóg wyprowadził mnie z grzechu i dał nowe życie w Bogu. Dziękuję.

 37. s. Janina pisze:

  Proszę za wstawiennictwem św.Józefa za Stanisławem cierpiącym na guza mózgu, o światło dla lekarzy podejmujących się opieki, o siły i nadzieję dla Marysi, o pokój serca i siłę ducha dla s.Kingi.

 38. służebnica pisze:

  proszę o modlitwę wstawienniczą o łaskę cudu zdrowia dla Leona z jego choroby, o której wie Bóg. I zdrowie dla jego żony.

 39. mirka pisze:

  proszę o modlitwę o opamiętanie i łaskę przemiany dla męża Michała, uratowanie małżeństwa i zgodę w rodzinie, o cierpliwość i wytrwanie w dobrym

 40. Beata pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
  Zwracam sie do Was z prośbą o pomoc……..bardzo bardzo proszę o modlitwę
  za mojego męża i syna i całą naszą rodzinę, o łaskę nawrócenia i dar gorącej, żywej wiary, żeby
  rozkochali się w Bogu i aby On był w naszym domu na 1-ym miejscu. O
  powołanie kapłańskie dla synów moich, jeśli taka wola Boża oraz aby dobry Bóg
  pozwolił już nam wrócić do Ojczyzny, do Polski.
  Bóg zapłać.
  Beata.

 41. Janina pisze:

  Szczęsć Boże
  Proszę modlitw o łaskę prszebaczenia, o dary Ducha Swięego dla mojej rodziny.

 42. Mama pisze:

  Proszę o modlitwę za osoby, które używając praktyk satanistycznych szkodzą mojej rodzinie, Boże przez Jezusa Chrystusa proszę dla nich o Twoje Światło, o owoce, dary i prowadzenie Ducha Św. Uwolnij Ich Panie od szatańskiego zniewolenia. Udziel również nam ochrony od Złego oraz wszelkich potrzebnych łask i Twojego błogosławieństwa. Bóg zapłać

 43. Marta pisze:

  proszę o modlitwę w intencji cudownego uzdrowienia mojego syna z choroby mięśniowej, o jego zdrowie fizyczne i duchowe o Boże błogosławieństwo i Miłosierdzie nad moim synem i całą naszą rodziną. O uwolnienie z wszelkich grzechów i ich skutków w naszej rodzinie. Panie wybacz nam nasze grzechy i zmiłuj się nad nami.

  • tola pisze:

   czy w najbliższą środę po nowym roku będzie spotkanie?

   • marek pisze:

    Proszę sie w tej sprawie kontaktować z ks. Przemkiem, odpowiedzialnym za Odnowę. Księża są na kolędzie, ale spotkania odbywają sie normalnie. Przynajmniej tak powinno być.

 44. agnieszka/ pisze:

  Proszę o modlitwy za przemianę serca, uleczenie z grzesznej miłości dla mojego męza. Jezu otwórz jego serce na Twoją miłość, na spowiedź święta, na nasze małżeństwo. Jezu ześlij potrzebne łaski i dary Ducha Świętego na męża i nasze małżeństwo. Spraw o Jezu, ulecz, uratuj nasze małżeństwo. Spraw, abyśmy znowu byli Jedno,
  kochająca żona

 45. Anna pisze:

  Chciałabym prosić o modlitwę wstawienniczą w intencji uzdrowienia mnie z ciężkiej choroby układu pokarmowego. Mam 33 lata i od 4 lat cierpię na ciężką postać refluksu żołądkowo-przełykowego. Wierzę, że Bóg mnie uzdrowi, codziennie o to się modlę, dziękując mu jednocześnie za moje życie. Za tydzień jadę na rekolekcje, które prowadzi Ojciec James Manjacal, podczas jego konferencji odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie, wielu ludzi doznaje tam uzdrowienia, wierzę, że i ja doświadczę tej łaski. Chciałabym bardzo prosić o modlitwę o wyproszenie dla mnie łaski uzdrowienia z choroby, refluksowej, szczególnie o modlitwę w okresie trwania rekolekcji 16.08.12-19.08.12. Proszę także o modlitwę za moją koleżankę Basię – chorą na czerniaka, którą zabieram ze sobą na rekolekcje. Serdeczne Bóg zapłać za okazaną dobroć i modlitwę. Pozdrawiam Anna z Wrocławia.

 46. Monika pisze:

  Proszę Cię Panie Jezu o potrzebne łaski dla Marzeny, zmiłuj się nad nią Panie i pomóż jej proszę; prowadź ją Panie, wlej w jej serce Panie otuchę i prawdę. Maryjo wesprzyj ją w jej drodze i osamotnieniu.

 47. barbara pisze:

  prosze o Boże miłosierdzie i światło Ducha św. dla mnie i dla dzieci.

 48. Ewelina pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji uratowania moejgo małżeństwa, Eweliny i Janusza, o nawrócenie męża i Jego wierność, o pomoc Boga w odbudowaniu naszej małżeńskiej miłości.

 49. Maria pisze:

  pokornie proszę o Boże miłosierdzie w mojej trudnej sprawie, o światło Ducha św. i Boże błogosławieństwo

 50. Klaudia pisze:

  Błagam o przemianę mojego męża Jana – o uzdrowienie jego duszy i ciała, o powrót na droge wiary i prawdy, o cud odrodzenia miłości małżeńskiej w jego sercu i powrót do domu do mnie i synka. Jezu Ufam Tobie! Jezu zajmij się tym!

 51. Marzena pisze:

  Proszę o Boże zmiłowanie, proszę o Boże błogosławieństwo i opiekę dla Marzeny.

 52. Krystyna pisze:

  Cel spotkania modlitewnego to modlitwa uwielbienia i słuchanie słowa Bożego.
  Jezus mówi: „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec , tak ja was umiłowałem. (J 15,7-9)
  księga Tobiasza: „Uwielbiajcie Boga i wobec wszelkiej istoty żywej wysławiajcie Go za dobrodziejstwa, które wam wyświadczył , aby wielbiono Boga i wysławiano Jego imię” (Tob 12, 6-7) „Uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu(Tob12,20) księga Syracydesa( Syracha): „Gdy chwalicie Pana wywyższajcie Go ile tylko możecie (…) zbierzcie swe siły, aby Go wywyższać, nie ustawajcie” (Syr 43, 30)
  Oddawać chwałę Bogu oznacza czcić Go, uwielbiać, adorować, być wdzięcznym za otrzymane łaski, oddać całe swoje życie, przylgnąć sercem, i każdą chwilę życia poświęcić Bogu. „Przeto czy jecie czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”(1Kor 10 ,31) Wzorem dla nas jest uwielbienie Boga przez aniołów (AP 7, 9-12) : „Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków amen”.
  Modlitwa uwielbienia jest bezinteresowną formą modlitwy. W pełni jednoczymy się z Bogiem. Nie chwalimy Go za coś, ale dlatego, że ON JEST . Uwielbiajmy Boga całym ciałem, całym sobą. Przypomnijmy sobie króla Dawida, który tańczył przed Arką na chwałę najwyższego. Modlitwa uwielbienia nie powinna mieć formy :wielbię za to że… dałeś mi to , że ładna pogoda że …. Właściwa forma to skupienie się na DAWCY- na BOGU : wielbię Cię który jesteś Bogiem Jedynym, wielbię Cię w kapłanach, wielbię Cię w ludziach , Wielbie Cię w Twojej matce … Nie lękajmy się poddaniu działania Ducha Świętego. Bóg oczekuje od nas postawy dziecka, które ma pewność, że jest kochane przez Ojca i wyraża mu swoja miłość w sposób wolny i spontaniczny.
  CHWAŁA PANU ! Tam gdzie chwała , tam zstępuje Duch Święty. (Jan 7, 39) „ Duch Święty zstępuje gdy dokonuje się uwielbienie Jezusa” A gdy zstępuje Duch udziela wszelkich łask , uzdrawia duszę i ciało . Ojciec Tom Di Lorenzo: ”Ojcze nasz , któryś jest w niebie, święć się imię Twoje , przyjdź królestwo Twoje… Modlimy się tą modlitwą prawie dwa tysiące lat ..Królestwo Boże przyjdzie na ziemię jeżeli Bóg będzie uwielbiony. Tym bardziej zstępuje niebo , tym bardziej widzimy te cuda i znaki, które Jezus nam obiecał. Kiedy się zbieramy razem możemy być po prostu wolni. Wielbimy Pana także nauczając. Spędzajmy czas nieustannie wielbiąc , a niebo zstępuje i ludzie przychodzą , ponieważ doświadczają Boga, doświadczają Bożej obecności. Zostaliśmy stworzeni dla obecności Bożej, my pragniemy tej obecności, ta obecność nas uzdrawia, czyni nas ludźmi uformowanymi przez Bożą , obecność przez Słowo Boże. Uwielbienie z mocą sprowadza na nas niebo, wszystko może się zdarzyć, kiedy zstępuje Duch Święty. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa zachowa nas na zawsze, obecność Boża jest w naszym sercu. Król chwały jest Twoim Panem, wybrał ciebie, ma dla ciebie przeznaczenie. Panie chcę spełnić moje przeznaczenie w Tobie, Panie Jezu kochamy Cię, przychodzimy do Ciebie prosząc o Ducha Świętego abyśmy się stali dziećmi królestwa, którymi nie można wstrząsnąć. Wielbimy Cię uwielbiamy, oddajemy Ci hołd, uczyń z nas osoby, które wielbią.. .. ( fragmenty homilii wygłoszonej 11 listopada 2010 r.)
  Chwalmy Boga wzorem Maryji: „Wielbi dusza moja Pana i duch mój rozradował się w Bogu moim Zbawicielu(..)Święte jest imię Jego. Jego miłosierdzie przez wszystkie pokolenia dla tych którzy się Go boją.” (Łuk 1, 46,49)
  Śpiewajmy razem z aniołami: „Święty, święty, święty Pan Bóg wszechmogący , Który był, Który jest i Który przychodzi. Tobie chwała cześć i moc bo Ty stworzyłeś wszystko”.(Ap 4, 8,11)

 53. Krystyna pisze:

  SŁOWO BOŻE W modlitwie człowiek mówi do Boga a w czasie lektury Pisma Świętego Bóg mówi do człowieka. Poznanie słowa dokonuje się gdy mamy z nim nieustanny kontakt. Słowo stało się Ciałem… (J 1, 1-3 ) Słowo stało się Jezusem. Poznając Jezusa poznajemy Boga. Gdy czytamy Biblię, ze zbawczych słów płynie moc i siła do życia, przemienia się umysł i serce. Z listu do Rzymian: „Wiara rodzi się z tego co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest słowo Chrystusa”(Rz 10, 17).Wspólnota jest naturalnym miejscem interpretacji Słowa Bożego. Tyle jest pytań w naszej codzienności, chcemy postępować tak jak pragnie tego Bóg, natomiast nie wiemy jak Go usłyszeć , zrozumieć. Potrzebujemy nieustannego dialogu ze Słowem na wzór Maryi, która, jak mówi św. Łukasz rozważała w swoim sercu Słowo Boże (Łk 2, 51). Zapamiętajmy również pozdrowienie św. Elżbiety skierowane do Maryi (Łk 1 , 45) „Błogosławiona jesteś , któraś uwierzyła , że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana”.
  Wierzmy , że wszystko zależy od Boga i dokładajmy starań, aby nasza współpraca z łaską przemieniała nas wewnętrznie. W ten sposób stajemy się podobni do ewangelicznego architekta wznoszącego dom na skale (Mt 7, 24). Aby owocnie żyć słowem Boga potrzebne jest więc nasze nieustanne otwieranie się, robienie Bogu miejsca i współpraca z łaską. Zachęcam również do czytania komentarzy biblijnych i opracowań, które ułatwią nam zrozumienie czytanego Słowa.
  Święty Paweł w liście do Filipian mówi „Trzymajcie się mocno Słowa życia” (Flp 2, 16). Zawsze trzeba karmić się ze stołu słowa i stołu sakramentu (eucharystia).Kiedy uczestniczymy w sakramencie ciała i krwi i słuchamy słowa, pozwalamy tym energiom, które dał Chrystus Kościołowi zapalać nas jak lampy, które promieniują światłem na cały otaczający świat. Jezus mówi: (Mt 5, 14-16) „Wy jesteście światłem świata. Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego , który jest w niebie”.
  Słowo i Eucharystia jest pokarmem dla ducha tak, jak jedzenie dla ciała. Systematyczne czytanie słowa wzmocni ducha. Otwieram się na Słowo i otrzymuję „zbroję” do walki ze złem , jak pisze święty Paweł w liście do Efezjan: „miecz Ducha, tarczę wiary, chełm zbawienia, pancerz, którym jest sprawiedliwość”.
  (Ef 6,14-17 )

 54. Krystyna pisze:

  W dzisiejszej ewangelii (Łk 11,1-4) Pan Jezus uczy nas modlitwy – rozmowy z Bogiem. Przyjmujemy Boga jako naszego Ojca, oddajemy chwałę, uznajemy, że jest najważniejszy w naszym życiu. Modlitwa nie polega na odklepywaniu kilku wyznaczonych formułek. Praca zawodowa, codzienne czynności też są modlitwą w łączności z Bogiem. Rozmowa z Bogiem to słuchanie, co On nam mówi (w sercu, czy poprzez słowo Pisma Św.) Jeżeli poddamy się Jego woli uznając Go za Pana to nie zabraknie nam wszelkich łask i zostaniemy zbawieni.

  JEZUS JEST MOIM PANEM !!!

Pozostaw odpowiedź mama Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *