deklaracja

UROCZYSTE PRZYRZECZENIE
podjęcia
DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

w dniu ……………………………… w święto……………………………………..…………………

w kościele ………………………………………………………………………………………………..

Przyrzekający ……………………………………………………………………………………………

zamieszkały(a) …………………………………………………….tel. ………………….…………
 Klękamy, trzymając w ręku zapalone świece. CELEBRANS wypowiada po kolei następujące fragmenty przyrzeczenia, a my na glos, wszyscy razem powtarzamy za nim:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,

wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronnie nienarodzonych,

postanawiam mocno i przyrzekam,

że od dnia ………………………….,

w uroczystość …………………………..,

biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,

którego imię jedynie Bogu jest wiadome,

aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia,

modlić się o uratowanie jego życia,

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Tymi modlitwami będą:

jedna Tajemnica Różańca,

moje dowolne postanowienia,

modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

 Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam przeznaczyłeś. Amen.

 Koniec roty przyrzeczenia, wygłaszanej razem na glos.

 Wypowiedziane tu dzisiaj słowa przyrzeczenia potwierdzam swoim podpisem.
 Wybieram też dodatkowe praktyki (postanowienia) podane niżej i przyrzekam,
że w intencji tego dziecka wypełnić Je będę w czasie tych dziewięciu miesięcy:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………..dnia………..…….   Podpis…………………………………..