regulamin

wyboru rad duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej

1. Regulamin niniejszy stanowi uściślenie zasad ustanawiania rady duszpasterskiej, o których mowa w statucie tychże rad, a w szczególności art. 4.2.

2. Kandydatami na członków do rad duszpasterskich mogą być katolicy pełnoletni którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z życia zgodnego z zasadami nauki katolickiej.

3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty gromadzącej się przy kościele rektoralnym.

4.1. Wybór członków rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez biskupa diecezjalnego, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 9 i 10 statutu.

4.2. Na miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi lub rektorowi kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.

4.3. Liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić w wyniku konsultacji przeprowadzonej przez osoby należące do rady z urzędu.

4.4. Jeśli zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, aby zapewnić sprawność wyborom, należy ich liczbę ograniczyć się do maksimum dwukrotnej liczby kandydatów w stosunku do liczby miejsc w radzie. Lista ta jest ustalana poprzez obliczenie liczby osób popierających danego kandydata.

4.5. Na tydzień przed wyborami proboszcz (rektor) podaje do wiadomości wiernych listę zgłoszonych kandydatów. Listy te zostają udostępnione wszystkim wiernym aż do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód, miejscowość zamieszkania.

5. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości odnośnie do posiadania biernego prawa wyborczego przez kandydata, sprawę rozstrzyga proboszcz (rektor), po konsultacji z dziekanem (w przypadku parafii dziekańskich z wicedziekanem). Od decyzji proboszcza (rektora) przysługuje odwołanie do biskupa diecezjalnego w terminie 3 dni od jej zakomunikowania.

6. W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów składa się do urny (urn) wyborczych przygotowanych w odpowiednim pomieszczeniu parafii (rektoratu).

7. Każdy z głosujących wpisuje na karcie nazwiska dwóch kandydatów. Jeśli na kartach tych znajdują się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnia się przy podsumowywaniu wyników wyborów. Jeśli na karcie wymienione jest dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest ważny, ale liczy się tylko jako jeden głos oddany na danego kandydata.

8. Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.

9. Liczenia głosów dokonuje komisja wyborcza złożona z 3-5 osób wyznaczonych przez proboszcza (rektora).

10. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.

11. W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można w formie pisemnej składać odwołania w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników wyborów w Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

12. Po ogłoszeniu wyników wyborów członkowie rady składają ślubowanie i podejmują swoje funkcje.

+ Stanisław Budzik

Arcybiskup Metropolita Lubelski

ks. Wojciech Pęcherzewski

Kanclerz

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *